เกี่ยวกับเรา

บริษัท พีเอยูแอลเทรดดิ้ง จำกัด (PAUL Trading  Limited Partnership)

ก่อตั้งขึ้นโดยการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2549  ตั้งอยู่เลขที่ 64 หมู่ 12 ตำบล สบเปิง อำเภอ  แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่ ดำเนินกิจการ  บริหารงานโดย นายพอลร์ ผู้พิชิตไพร  จบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในปีพุทธศักราช 2549 เป็นผู้พิการทางสายตาเนื่องจากโรคระบบภูมิคุ้มกัน (Auto Immune System) จากประสบการที่เผชิญปัญหาการเจ็บป่วย คุณพอลร์  จึงมีความมุ่งมั่น ที่จะผลิตอาหารคุณภาพสูง  ที่เน้นความปลอดภัยในกระบวนการผลิต ส่งไปยังผู้บริโภค โดยใช้บทเรียนจากปัญหาสุขภาพของตนมาเป็น แนวทางการผลิตสินค้า Paul Food

Paul Food คือผลิตภัณฑ์เพื่อ “สุขภาพ” สำหรับผู้บริโภค ซึ่งทุกขั้นตอนของกรรมวิธีการผลิตนั้นมีความละเอียดพิถีพิถัน ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบที่ “สด” “ใหม่” ขณะผ่านกระบวนการผลิต“ Paul Food” ต้องการ “รักษา” ความเป็น “ธรรมชาติ” ของสินค้าเอาไว้ให้มากที่สุด เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการส่งไปถึงมือของผู้บริโภค.

จุดเด่นของสินค้าของ Paul Food  คือ การผลิตที่ปราศจากสารปรุงแต่ง หรือ สารเคมีเสริมคุณสมบัติอื่น ตลอดกระบวนการผลิตไม่เจือสี ไม่ใช้วัตถุแต่งกลิ่นรส (No artificial color or flavoring) และ ไม่ใช้วัตถุกันเสีย (No added preservative)

ช่องทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

(1.1) การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าทางการเกษตร ได้แก่ เนยถั่วลิสง เนยอัลมอนด์ น้ำมันถั่วลิสง น้ำมันงา และ น้ำมันรำข้าว ภายใต้ชื่อของ Paul Food

(1.2) การรับจ้างผลิต ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร (OEM)

(1.3) การจัดหาสินค้าทางการเกษตร ตามที่ลูกค้าต้องการ อาทิเช่น ข้าวกล้อง ข้าวฟ่าง ถั่วลิสง และงา เป็นต้น.

ผลิตภัณฑ์ของ Paul Food ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตและการควบคุมคุณภาพ โดยได้หนังสือ“รับรองมาตรฐานวิธีในการผลิต (GMP)” เลขที่ 8-4-15-50-09-00861” และ ได้รับการตรวจประเมิน สถานประกอบการตามระยะเวลาที่ กำหนดตลอดช่วงอายุของใบรับรองฯ   รวมทั้งการได้รับ“ตราฮาลาล” จากสถาบันมาตรฐานฮาลาล แห่งประเทศไทย เป็นตราติดบนสลากผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อบ่งบอกว่าผลิตภัณฑ์นั้นเป็นอาหารที่ไม่ขัดกับหลักศาสนาอิสลาม

Halal Logo (Certificate)

thai-th

หากคุณเป็นคนหนึ่ง ที่มีความใส่ใจสุขภาพของคนที่คุณรัก และ ตัวคุณเอง เราขอแนะนำผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าทางการเกษตรที่มีความปลอดภัยในกระบวนการผลิตของ  “Paul Food”

2.  ใบรับรองจากสถาบันต่าง ๆ
2.1 GMP codex (nfi)


2.2 GMP codex (sgs)  HACCP codex (sgs)2.3 Halal