banner
Transfat –Free Products
ได้แก่ เนยถั่วลิสง เนยแอลมอน น้ำมันถั่วลิสง น้ำมันงา
และ น้ำมันรำข้าว ภายใต้ชื่อของ Paul Food
Slider

บริษัท พีเอยูแอลเทรดดิ้ง จำกัด (PAUL Trading  Limited Partnership)

ก่อตั้งขึ้นโดยการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2549  ตั้งอยู่เลขที่ 64 หมู่ 12 ตำบล สบเปิง อำเภอ  แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่ ดำเนินกิจการ  บริหารงานโดย นายพอลร์ ผู้พิชิตไพร  จบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในปีพุทธศักราช 2549 เป็นพิการทางสายตาเนื่องจากโรคระบบภูมิคุ้มกัน (Auto Immune System) จากประสบการที่เผชิญปัญหาการเจ็บป่วย คุณพอลร์  จึงมีความมุ่งมั่น ที่จะผลิตอาหารคุณภาพสูง  ที่เน้นความปลอดภัยในกระบวนการผลิต ส่งไปยังผู้บริโภค โดยใช้บทเรียนจากปัญหาสุขภาพของตนมาเป็น แนวทางการผลิตสินค้า Paul Food

Paul Food คือผลิตภัณฑ์เพื่อ “สุขภาพ” สำหรับผู้บริโภค ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบที่ “สด” “ใหม่” Paul Food” ต้องการ “รักษา” ความเป็น “ธรรมชาติ” ของสินค้าเอาไว้ให้มากที่สุด เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการส่งไปถึงมือของผู้บริโภค.

ผลิตภัณฑ์ของ Paul Food ได้รับการรับรองมาตรฐานวิธีในการผลิต (GMP)” เลขที่ 8-4-15-50-09-00861” และ ได้รับ“ตราฮาลาล” จากสถาบันมาตรฐานฮาลาล แห่งประเทศไทย เพื่อบ่งบอกว่าผลิตภัณฑ์นั้นเป็นอาหารที่ไม่ขัดกับหลักศาสนาอิสลาม

จุดเด่นของสินค้าของ Paul Food คือ การผลิตที่ปราศจากสารปรุงแต่ง หรือ สารเคมีเสริมคุณสมบัติอื่น ตลอดกระบวนการผลิตไม่เจือสี ไม่ใช้วัตถุแต่งกลิ่นรส (No artificial color or flavoring) และ ไม่ใช้วัตถุกันเสีย (No added preservative)

วีดีโอของเรา

-----------------------------     แนะนำสินค้า และ ข่าวสารองค์กร     -----------------------------